Privacybeleid

Realista Investments S.L. begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u begaan bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website, https://www.realista.com/ (“Onze Site”) bezoekt en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten op grond van de wet.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van dit Privacybeleid wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van onze Site. Als u dit Privacybeleid niet aanvaardt en er niet mee akkoord gaat, moet u het gebruik van onze Site onmiddellijk stopzetten.

1. Definities en Interpretatie

In deze Polis hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Account” betekent een account dat vereist is om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde delen en functies van Onze Site;
“Cookie” betekent een klein tekstbestand dat door onze Site op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze Site bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze Site gebruikt. Details over de cookies die door onze site worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet in deel 14; en
“Cookiewet” betekent de relevante delen van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003;

2. Informatie over ons

Onze Site is eigendom van en wordt beheerd door Realista Investments S.L., een naamloze vennootschap geregistreerd in Spanje onder het ondernemingsnummer B63127435

Geregistreerd adres: Consell de Cent 373, 08009 Barcelona, Spanje

3. Wat dekt deze polis?

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze Site. Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over de wijze waarop uw gegevens door andere websites worden verzameld, opgeslagen of gebruikt en wij adviseren u het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

4. Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679) (de “GDPR”) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator”.

Persoonsgegevens zijn, eenvoudiger gezegd, alle informatie over u die het mogelijk maakt om u te identificeren. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatiemiddelen.

5. Wat zijn mijn rechten?

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten, die wij altijd zullen trachten te handhaven:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid zou u alles moeten vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen om meer te weten te komen of om vragen te stellen via de gegevens in Deel 15.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. In deel 13 leest u hoe u dit kunt doen.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken onnauwkeurig of onvolledig zijn. Neem contact met ons op via de gegevens in Deel 15 voor meer informatie.
 • Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken te wissen of anderszins te verwijderen. Neem contact met ons op via de gegevens in Deel 15 voor meer informatie.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat, indien u ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken, en deze gegevens met behulp van geautomatiseerde middelen worden verwerkt, u ons om een kopie van deze persoonsgegevens kunt vragen om deze in veel gevallen bij een andere dienst of onderneming opnieuw te gebruiken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in Deel 15.

Meer informatie over uw rechten kunt u ook krijgen bij het Information Commissioner’s Office of uw lokale Citizens Advice Bureau.

Indien u redenen hebt om te klagen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office of bij uw lokale Citizens Advice Bureau.

6. Welke gegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van uw gebruik van Onze Site, kunnen wij sommige of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zie ook Deel 14 over ons gebruik van Cookies en soortgelijke technologieën):

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Beroep;
 • Betalingsinformatie;
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses;
 • IP-adres;
 • Web browser type en versie;
 • Besturingssysteem;
 • Een lijst van URL’s beginnend met een verwijzende site, uw activiteit op Onze Site, en de site waar u uit komt.

7. Hoe gebruikt U mijn persoonlijke gegevens?

Volgens de GDPR moeten we altijd een rechtmatige grondslag hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor onze uitvoering van een contract met u, omdat u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens, of omdat het in ons legitieme zakelijke belang is om ze te gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het verstrekken en beheren van uw Account;
 • Het verschaffen en beheren van uw toegang tot onze Site;
 • Het personaliseren en op maat maken van uw ervaring op Onze Site;
 • Het leveren van onze producten en/of diensten aan u. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract met u te kunnen sluiten.
 • Het personaliseren en op maat maken van onze producten en/of diensten voor u.
 • Met u te communiceren. Dit kan inhouden dat wij reageren op e-mails of telefoontjes van u.
 • Het verstrekken van informatie aan u per e-mail en/of telefoon, met inbegrip van (instant) berichtendiensten waarvoor u heeft gekozen (waarvoor u zich te allen tijde kunt uitschrijven of afmelden door ons op de hoogte te stellen).
 • Het analyseren van uw gebruik van onze Site en het verzamelen van feedback om ons in staat te stellen onze Site en uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren.

Met uw toestemming en/of waar toegestaan door de wet, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, wat kan inhouden dat wij contact met u opnemen via e-mail, telefonisch (instant) tekstbericht en/of post met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en/of diensten. U zult geen onwettige marketing of spam toegestuurd krijgen. Wij zullen ons altijd inspannen om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de GDPR en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden.

Derden wier inhoud op onze Site verschijnt, kunnen gebruik maken van Cookies van derden, zoals hieronder gedetailleerd in Deel 14. Gelieve Deel 14 te raadplegen voor meer informatie over het beheer van cookies. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over de activiteiten van deze derden, noch over de gegevens die zij zelf verzamelen en gebruiken, en wij raden u aan het privacybeleid van deze derden te controleren.

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde systemen voor het uitvoeren van bepaalde vormen van besluitvorming en/of profilering. Als u op enig moment vraagtekens wilt zetten bij een actie die wij op basis hiervan ondernemen of wilt verzoeken om ‘menselijke tussenkomst’ (d.w.z. iemand de actie zelf laten beoordelen, in plaats van alleen te vertrouwen op de geautomatiseerde methode), dan geeft de GDPR u het recht om dit te doen. Neem contact met ons op voor meer informatie via de gegevens in deel 15.

8. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het licht van de reden(en) waarvoor deze in eerste instantie zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden dus niet langer dan 24 maanden bewaard indien er geen commerciële relatie tot stand is gekomen.

9. Hoe en waar slaat u mijn persoonsgegevens op of draagt u ze over?

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van essentieel belang, en om uw gegevens te beschermen, nemen wij een aantal belangrijke maatregelen, onder meer met betrekking tot de opslag en overdracht van gegevens.

Wij kunnen sommige of al uw persoonsgegevens opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze landen staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk niet dezelfde strenge wetten inzake gegevensbescherming als die in de EER. Dit betekent dat wij extra stappen zullen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de GDPR het geval zou zijn, en wel als volgt.

Wanneer wij uw gegevens delen met externe derde partijen, zoals hieronder beschreven in Deel 10, die buiten de EER gevestigd zijn. De volgende waarborg wordt toegepast op dergelijke overdrachten:

We zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat ze een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan een derde partij die in de VS is gevestigd, doen wij dit alleen als zij deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild. Dit houdt in dat die derde partij gegevens moet beschermen volgens normen die vergelijkbaar zijn met die in Europa. Meer informatie is beschikbaar bij de Europese Commissie.

Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens in Deel 15 voor meer informatie over het specifieke gegevensbeschermingsmechanisme dat wij gebruiken wanneer wij uw persoonsgegevens naar een derde land overdragen.

10. Deelt u mijn persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens voor geen enkel doel met derden delen, op één belangrijke uitzondering na.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens, waaronder de uwe, te delen indien wij verwikkeld zijn in een juridische procedure of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

11. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens controleren?

Naast uw rechten op grond van de GDPR, zoals uiteengezet in Deel 5, kunt u, wanneer u persoonsgegevens via onze Site verstrekt, opties krijgen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Wij streven er in het bijzonder naar om u strenge controles te geven op ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, wat u kunt doen door u af te melden via de links in onze e-mails en/of op het punt waar u uw gegevens verstrekt).

12. Kan ik informatie achterhouden?

U kunt toegang krijgen tot onze Site zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, om gebruik te maken van alle functies op onze Site kan het nodig zijn dat u bepaalde gegevens moet verstrekken of toestaan dat deze worden verzameld.

U kunt ons gebruik van Cookies beperken. Voor meer informatie, zie Deel 14.

13. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonsgegevens?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u ons vragen om de details van die persoonsgegevens en om een kopie ervan. Dit staat bekend als een “subject access request”.

Alle verzoeken om toegang moeten schriftelijk worden ingediend en naar de in deel 15 vermelde e-mailadressen worden gestuurd.

Normaal gesproken zijn er geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang. Indien uw verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is (bijvoorbeeld indien u herhaalde verzoeken indient) kan een vergoeding worden gevraagd om onze administratieve kosten van het beantwoorden te dekken.

Wij zullen binnen 20 werkdagen en in geen geval later dan een maand na ontvangst van uw verzoek om toegang reageren. Normaal gesproken streven wij ernaar u binnen die termijn een volledig antwoord te geven, met inbegrip van een kopie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen, met name wanneer uw verzoek complexer is, kan echter meer tijd nodig zijn, tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U zult volledig op de hoogte worden gehouden van onze vorderingen.

14. Hoe gebruikt u cookies?

Onze Site kan bepaalde first-party Cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First-party Cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. Wij gebruiken Cookies om uw ervaring van onze Site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en/of diensten aan te bieden en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Door onze Site te gebruiken kunt u ook bepaalde Cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn Cookies die door andere websites, diensten en/of partijen dan ons worden geplaatst. Daarnaast maakt onze Site gebruik van analytische diensten van Google, die ook gebruik maken van Cookies. Website analytics verwijst naar een set van tools die worden gebruikt om gebruiksstatistieken te verzamelen en te analyseren, waardoor wij beter kunnen begrijpen hoe mensen onze Site gebruiken.

U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers bieden u ook de mogelijkheid om te kiezen of u alle cookies wilt uitschakelen of alleen de cookies van derden. De meeste internetbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Voor meer informatie kunt u het helpmenu van uw internetbrowser raadplegen of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

U kunt er op elk moment voor kiezen om Cookies op uw computer of apparaat te verwijderen, maar u kunt dan wel alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot onze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inlog- en personalisatie-instellingen.

Het wordt aanbevolen dat u uw internetbrowser en besturingssysteem up-to-date houdt en dat u de hulp en begeleiding raadpleegt van de ontwikkelaar van uw internetbrowser en de fabrikant van uw computer of apparaat als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

15. Hoe neem ik contact met u op?

Om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met uw persoonsgegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een verzoek om toegang, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: +34 618 818 945

16. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij onze activiteiten wijzigen op een manier die gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op onze Site worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het Privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze Site na de wijzigingen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven.

Click or Tap to Chat