Privacybeleid

Realista Investments S.L. begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website, https://www.realista.com/ (“Onze Site”) bezoekt en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van dit privacybeleid wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van onze site. Als u dit privacybeleid niet aanvaardt en er niet mee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1. Definities en interpretatie

In deze Polis hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Account” betekent een account die nodig is om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde gebieden en functies van Onze Site;
“Cookie” betekent een klein tekstbestand dat door onze site op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze site bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze site gebruikt. Details over de door onze site gebruikte cookies worden uiteengezet in deel 14 hieronder; en
“Cookiewet” betekent de relevante delen van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003;

2. Informatie over ons

Onze Site is eigendom van en wordt beheerd door Realista Investments S.L., een in Spanje geregistreerde vennootschap met ondernemingsnummer B63127435.

Geregistreerd adres: Rambla de Catalunya 25, 08007 Barcelona, Spanje

3. Wat dekt deze polis?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze Site. Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en wij adviseren u het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

4. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679) (de “GDPR”) gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator”.

Persoonsgegevens zijn, eenvoudiger gezegd, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatoren.

5. Wat zijn mijn rechten?

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten, die wij altijd zullen handhaven:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid zou u alles moeten vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om vragen te stellen via de gegevens in Deel 15.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Deel 13 vertelt u hoe u dit kunt doen.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als uw persoonlijke gegevens in ons bezit onjuist of onvolledig zijn. Neem contact met ons op via de gegevens in deel 15 voor meer informatie.
 • Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of anderszins te verwijderen. Neem contact met ons op via de gegevens in deel 15 voor meer informatie.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat als u ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken, en die gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, u ons in veel gevallen om een kopie van die persoonsgegevens kunt vragen voor hergebruik bij een andere dienst of onderneming.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in deel 15.

Meer informatie over uw rechten kunt u ook krijgen bij de Information Commissioner’s Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

Als u een klacht hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office of uw lokale Citizens Advice Bureau.

6. Welke gegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van uw gebruik van onze site kunnen wij enkele of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zie ook deel 14 over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën):

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Beroep;
 • Betalingsinformatie;
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses;
 • IP-adres;
 • Type en versie webbrowser;
 • Besturingssysteem;
 • Een lijst van URL’s die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op onze site en de site waar u naartoe gaat.

7. Hoe gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

Volgens de GDPR moeten wij altijd een rechtmatige basis hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor onze uitvoering van een contract met u, omdat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens, of omdat het in onze legitieme zakelijke belangen is om ze te gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het verstrekken en beheren van uw Account;
 • Het verstrekken en beheren van uw toegang tot onze site;
 • Het personaliseren en aanpassen van uw ervaring op onze site;
 • Het leveren van onze producten en/of diensten aan u. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract met u aan te gaan.
 • Het personaliseren en aanpassen van onze producten en/of diensten aan u.
 • Het communiceren met u. Dit kan het beantwoorden van e-mails of telefoontjes van u inhouden.
 • Het verstrekken van informatie aan u per e-mail en/of telefoon, inclusief (instant) messaging diensten waarvoor u heeft gekozen (waarvoor u zich te allen tijde kunt uitschrijven of afmelden door ons op de hoogte te stellen.
 • Het analyseren van uw gebruik van onze site en het verzamelen van feedback om ons in staat te stellen onze site en uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren.

Met uw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het per e-mail, telefoon (instant) sms en/of post benaderen van u met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en/of diensten. U zult geen onwettige marketing of spam ontvangen. Wij zullen er altijd naar streven uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de GDPR en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden.

Derden waarvan de inhoud op onze Site verschijnt, kunnen cookies van derden gebruiken, zoals hieronder in Deel 14 wordt beschreven. Zie deel 14 voor meer informatie over het beheer van cookies. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de activiteiten van deze derden, noch over de gegevens die zij zelf verzamelen en gebruiken, en wij adviseren u het privacybeleid van deze derden te controleren.

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde systemen voor het uitvoeren van bepaalde vormen van besluitvorming en/of profilering. Als u op enig moment vraagtekens wilt zetten bij een actie die wij op basis hiervan ondernemen of om ‘menselijke tussenkomst’ wilt verzoeken (d.w.z. iemand de actie zelf laten beoordelen, in plaats van alleen te vertrouwen op de geautomatiseerde methode), geeft de GDPR u het recht dit te doen. Neem hiervoor contact met ons op via de gegevens in deel 15.

8. Hoe lang bewaart u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden(en) waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden dus niet langer dan 24 maanden bewaard als er geen commerciële relatie tot stand is gekomen.

9. Hoe en waar bewaart of geeft u mijn persoonlijke gegevens door?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons van essentieel belang, en om uw gegevens te beschermen, nemen wij een aantal belangrijke maatregelen, onder meer met betrekking tot de opslag en overdracht van gegevens.

Wij kunnen sommige of al uw persoonsgegevens opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze landen staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk geen gegevensbeschermingswetgeving die even streng is als die in de EER. Dit betekent dat wij extra stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de GDPR, en wel als volgt.

Wanneer wij uw gegevens delen met externe derden, zoals hieronder in deel 10 wordt beschreven, die buiten de EER zijn gevestigd. De volgende waarborg wordt toegepast op dergelijke overdrachten:

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is beschikbaar bij de Europese Commissie.

Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan een derde partij die in de VS is gevestigd, doen wij dat alleen als zij deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild. Dit vereist dat die derde partij gegevensbescherming biedt volgens normen die vergelijkbaar zijn met die in Europa. Meer informatie is beschikbaar bij de Europese Commissie.

Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens in deel 15 voor meer informatie over het specifieke gegevensbeschermingsmechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land.

10. Deelt u mijn persoonlijke gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor welk doel dan ook, met één belangrijke uitzondering.

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

11. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens controleren?

Naast uw rechten onder de GDPR, zoals uiteengezet in deel 5, kunt u, wanneer u persoonsgegevens verstrekt via onze site, opties krijgen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Wij streven er met name naar om u sterke controle te geven over ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, wat u kunt doen door u af te melden via de links in onze e-mails en/of op het moment dat u uw gegevens verstrekt).

12. Kan ik informatie achterhouden?

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, om gebruik te maken van alle op onze site beschikbare mogelijkheden en functies kan u gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken of het verzamelen ervan toe te staan.

U kunt ons gebruik van Cookies beperken. Zie deel 14 voor meer informatie.

13. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen om details van die persoonsgegevens en om een kopie ervan. Dit staat bekend als een “verzoek om toegang”.

Alle verzoeken om toegang moeten schriftelijk worden ingediend en gestuurd naar de in deel 15 vermelde e-mailadressen.

Normaal gesproken zijn er geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang. Als uw verzoek “duidelijk ongegrond of buitensporig” is (bijvoorbeeld als u herhaaldelijk verzoeken doet) kan een vergoeding worden gevraagd om onze administratieve kosten voor het beantwoorden te dekken.

Wij zullen binnen 20 werkdagen en in geen geval langer dan een maand na ontvangst van uw verzoek om toegang tot informatie reageren. Normaal gesproken streven wij ernaar binnen die termijn een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan echter meer tijd nodig zijn tot maximaal drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

14. Hoe gebruikt u cookies?

Onze Site kan bepaalde first-party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en gebruiken. Cookies van de eerste partij zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en/of diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig gekozen en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Door onze Site te gebruiken kunt u ook bepaalde Cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites, diensten en/of partijen dan wij. Daarnaast maakt onze Site gebruik van analysediensten van Google, die ook cookies gebruiken. Website analytics verwijst naar een reeks instrumenten die worden gebruikt om gebruiksstatistieken te verzamelen en te analyseren, waardoor wij beter kunnen begrijpen hoe mensen onze site gebruiken.

U kunt in uw internetbrowser cookies in- of uitschakelen. Met de meeste internetbrowsers kunt u ook kiezen of u alle cookies of alleen die van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers Cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie bij uw apparaat.

U kunt er op elk moment voor kiezen om Cookies op uw computer of apparaat te verwijderen, maar het is mogelijk dat u informatie verliest die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot onze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inlog- en personalisatie-instellingen.

Het wordt aanbevolen dat u uw internetbrowser en besturingssysteem up-to-date houdt en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser en de fabrikant van uw computer of apparaat raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

15. Hoe neem ik contact met u op?

Om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een verzoek om toegang, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: +34 618 818 945

16. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij ons bedrijf veranderen op een manier die gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze site na de wijzigingen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven.