Polityka prywatności

Realista Investments S.L. rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę internetową https://www.realista.com/ (“Nasza Witryna”) i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany tutaj oraz w sposób zgodny z naszymi obowiązkami i prawami użytkownika wynikającymi z przepisów prawa.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności i upewnienie się, że jest ona zrozumiała. Uznaje się, że użytkownik akceptuje niniejszą Politykę prywatności w momencie pierwszego skorzystania z naszej Witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje i nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, musi natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

1. Definicje i interpretacja

W niniejszej Polityce następujące terminy mają następujące znaczenie:

“Konto” oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i/lub korzystania z określonych obszarów i funkcji naszej Witryny;
“Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez Naszą Witrynę, gdy użytkownik odwiedza określone części Naszej Witryny i/lub gdy korzysta z określonych funkcji Naszej Witryny. Szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych przez Naszą Witrynę znajdują się w części 14 poniżej; oraz
“Prawo dotyczące plików cookie” oznacza odpowiednie części Rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 r;

2. Informacje o nas

Nasza Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Realista Investments S.L., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Hiszpanii pod numerem B63127435

Zarejestrowany adres: Rambla de Catalunya 25, 08007 Barcelona, Hiszpania

3. Co obejmuje niniejsza polisa?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do korzystania z naszej Witryny. Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób dane użytkownika są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

4. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) (“RODO”) jako “wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora”.

Dane osobowe to, mówiąc prościej, wszelkie informacje o użytkowniku, które umożliwiają jego identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale także mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory internetowe.

5. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa, których zawsze będziemy przestrzegać:

 • Prawo do bycia informowanym o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, ale zawsze możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania, korzystając z danych w części 15.
 • Prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych. W części 13 dowiesz się, jak to zrobić.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli którekolwiek z przechowywanych przez nas danych osobowych są niedokładne lub niekompletne. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w części 15.
 • Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania od nas usunięcia lub pozbycia się w inny sposób danych osobowych użytkownika, które posiadamy. Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w części 15.
 • Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika w określonym celu lub celach.
 • Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli użytkownik przekazał nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za jego zgodą lub w celu wykonania umowy, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w wielu przypadkach użytkownik może poprosić nas o kopię tych danych osobowych w celu ich ponownego wykorzystania w innej usłudze lub firmie.
 • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika lub korzystania z praw opisanych powyżej, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w części 15.

Więcej informacji na temat przysługujących użytkownikowi praw można również uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji lub w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek powody do złożenia skargi w związku z wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych, ma prawo złożyć skargę w Biurze Komisarza ds.

6. Jakie dane gromadzimy?

W zależności od sposobu korzystania przez użytkownika z naszej Witryny możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych i nieosobowych (zob. również część 14 dotycząca korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii):

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Płeć;
 • Adres;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Nazwa firmy;
 • Tytuł zawodowy;
 • Zawód;
 • Informacje dotyczące płatności;
 • Informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika;
 • Adres IP;
 • Typ i wersja przeglądarki internetowej;
 • System operacyjny;
 • Lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, aktywność użytkownika na Naszej Stronie oraz strona, z której użytkownik wyszedł.

7. Jak wykorzystywane są moje dane osobowe?

Zgodnie z RODO zawsze musimy mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Może to wynikać z faktu, że dane te są niezbędne do wykonania przez nas umowy z użytkownikiem, ponieważ użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych lub ponieważ ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Udostępnianie Konta użytkownika i zarządzanie nim;
 • Zapewnienie użytkownikowi dostępu do naszej Witryny i zarządzanie nim;
 • Personalizacja i dostosowywanie doświadczeń użytkownika w naszej Witrynie;
 • Dostarczanie użytkownikowi naszych produktów i/lub usług. Dane osobowe użytkownika są wymagane, abyśmy mogli zawrzeć z nim umowę.
 • Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów i/lub usług do potrzeb użytkownika.
 • Komunikacja z użytkownikiem. Może to obejmować odpowiadanie na wiadomości e-mail lub telefony od użytkownika.
 • Dostarczanie użytkownikowi informacji pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie, w tym za pośrednictwem komunikatorów internetowych, na które użytkownik wyraził zgodę (z których może zrezygnować w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym).
 • Analizowanie sposobu korzystania z naszej Strony przez użytkownika i gromadzenie informacji zwrotnych w celu umożliwienia nam ciągłego ulepszania naszej Strony i doświadczeń użytkownika.

Za zgodą użytkownika i/lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać jego dane osobowe do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu (wiadomości błyskawicznych), wiadomości tekstowych i/lub poczty z informacjami, nowościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów i/lub usług. Użytkownik nie otrzyma żadnych nielegalnych materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy starać się w pełni chronić prawa użytkownika i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z RODO i przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., a użytkownik zawsze będzie miał możliwość rezygnacji.

Strony trzecie, których treści pojawiają się na naszej Stronie, mogą wykorzystywać pliki cookie stron trzecich, jak wyszczególniono poniżej w części 14. Więcej informacji na temat kontrolowania plików cookie znajduje się w części 14. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy działań takich stron trzecich ani danych, które same gromadzą i wykorzystują, i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich stron trzecich.

Możemy wykorzystywać zautomatyzowane systemy do podejmowania określonych decyzji i/lub profilowania. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chce zakwestionować jakiekolwiek działanie, które podejmujemy na tej podstawie lub chce zażądać “interwencji człowieka” (tj. poprosić kogoś o samodzielne sprawdzenie działania, zamiast polegać wyłącznie na metodzie zautomatyzowanej), RODO daje mu do tego prawo. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w Części 15.

8. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodów, dla których zostały one zgromadzone po raz pierwszy. Dane osobowe użytkownika będą zatem przechowywane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, jeśli nie zostanie nawiązana żadna relacja handlowa.

9. Jak i gdzie są przechowywane lub przekazywane moje dane osobowe?

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma dla nas zasadnicze znaczenie, a w celu ich ochrony podejmujemy szereg ważnych działań, w tym dotyczących przechowywania i przesyłania danych.

Możemy przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie dane osobowe użytkownika w krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG” obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Są one znane jako “kraje trzecie” i mogą nie mieć tak silnych przepisów o ochronie danych, jak te obowiązujące w EOG. Oznacza to, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są traktowane tak samo bezpiecznie, jak w EOG i zgodnie z RODO.

Gdy udostępniamy dane użytkownika zewnętrznym stronom trzecim, jak wyszczególniono poniżej w części 10, które mają siedzibę poza EOG. Do takich transferów stosowane są następujące zabezpieczenia:

Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać od Komisji Europejskiej.

Jeśli przekażemy dane użytkownika stronie trzeciej z siedzibą w USA, zrobimy to tylko wtedy, gdy jest ona częścią Tarczy Prywatności UE-USA. Wymaga to od strony trzeciej zapewnienia ochrony danych zgodnie ze standardami podobnymi do tych obowiązujących w Europie. Więcej informacji można uzyskać od Komisji Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu ochrony danych stosowanego przez nas podczas przekazywania danych osobowych użytkownika do kraju trzeciego, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej w części 15.

10. Czy udostępniacie moje dane osobowe?

Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych użytkownika stronom trzecim w żadnym celu, z jednym ważnym wyjątkiem.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia określonych danych osobowych, które mogą obejmować dane użytkownika, jeśli jesteśmy zaangażowani w postępowanie prawne lub przestrzeganie zobowiązań prawnych, nakazu sądowego lub instrukcji organu rządowego.

11. Jak mogę kontrolować swoje dane osobowe?

Oprócz praw przysługujących użytkownikowi na mocy RODO, określonych w części 5, podczas przesyłania danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny użytkownik może otrzymać opcje ograniczenia wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. W szczególności staramy się zapewnić użytkownikowi silną kontrolę nad wykorzystywaniem przez nas jego danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co można zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych wiadomościach e-mail i/lub w momencie podawania swoich danych).

12. Czy mogę odmówić udzielenia informacji?

Użytkownik może korzystać z naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich cech i funkcji dostępnych na Naszej Stronie, może być wymagane podanie lub zezwolenie na gromadzenie pewnych danych.

Użytkownik może ograniczyć korzystanie przez nas z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w części 14.

13. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, możesz poprosić nas o szczegółowe informacje na temat tych danych osobowych oraz o ich kopię. Jest to znane jako “wniosek o dostęp do danych”.

Wszystkie wnioski o dostęp do danych osobowych powinny być składane na piśmie i wysyłane na adresy e-mail podane w Części 15.

Zazwyczaj nie pobiera się żadnych opłat za wniosek o dostęp do danych. Jeśli wniosek jest “ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny” (na przykład w przypadku powtarzających się wniosków), może zostać naliczona opłata na pokrycie naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiemy na wniosek o dostęp do danych w ciągu 20 dni roboczych, a w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zazwyczaj dążymy do udzielenia pełnej odpowiedzi, w tym kopii danych osobowych w tym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli wniosek jest bardziej złożony, może być wymagane więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku. Użytkownik będzie w pełni informowany o naszych postępach.

14. Jak wykorzystywane są pliki cookie?

Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Własne pliki cookie są umieszczane bezpośrednio przez nas i są wykorzystywane wyłącznie przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej witryny oraz dostarczać i ulepszać nasze produkty i/lub usługi. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że prywatność i dane osobowe użytkownika są chronione i szanowane przez cały czas.

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik może również otrzymywać pewne pliki cookie stron trzecich na swój komputer lub urządzenie. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe, usługi i/lub strony inne niż my. Ponadto Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google, które również wykorzystują pliki cookie. Analityka internetowa odnosi się do zestawu narzędzi wykorzystywanych do gromadzenia i analizowania statystyk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny.

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy użytkownik chce wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy przeglądarki internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jednak może utracić wszelkie informacje umożliwiające szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz korzystanie z pomocy i wskazówek dostarczonych przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

15. Jak mogę się z Tobą skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z danymi osobowymi i ich ochroną, w tym w celu złożenia wniosku o dostęp do danych, należy skorzystać z poniższych danych:

Adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu: +34 618 818 945

16. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany naszej działalności w sposób wpływający na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane w naszej Witrynie i uznaje się, że użytkownik zaakceptował warunki Polityki prywatności przy pierwszym użyciu naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.