Integritetspolicy

Realista Investments S.L. förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla som besöker denna webbplats, https://www.realista.com/ (“Vår webbplats”) och kommer endast att samla in och använda personuppgifter på sätt som beskrivs här, och på ett sätt som överensstämmer med våra skyldigheter och dina rättigheter enligt lagen.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant och se till att du förstår den. Ditt godkännande av denna sekretesspolicy anses ske vid din första användning av vår webbplats. Om du inte accepterar och samtycker till denna sekretesspolicy måste du omedelbart sluta använda vår webbplats.

1. Definitioner och tolkning

I denna policy ska följande termer ha följande betydelser:

“Konto” avser ett konto som krävs för att komma åt och/eller använda vissa områden och funktioner på vår webbplats;
“Cookie” betyder en liten textfil som placeras på din dator eller enhet av Vår Webbplats när du besöker vissa delar av Vår Webbplats och/eller när du använder vissa funktioner på Vår Webbplats. Detaljer om de cookies som används av vår webbplats anges i del 14 nedan; och
“Cookie-lag” avser de relevanta delarna av Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003;

2. Information om oss

Vår webbplats ägs och drivs av Realista Investments S.L., ett aktiebolag registrerat i Spanien med organisationsnummer B63127435

Registrerad adress: Rambla de Catalunya 25, 08007 Barcelona, Spanien

3. Vad omfattar denna försäkring?

Denna Integritetspolicy gäller endast för din användning av Vår Webbplats. Vår Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar dig att kontrollera sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du tillhandahåller några uppgifter till dem.

4. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679) (“GDPR”) som “all information som rör en identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras i synnerhet med hänvisning till en identifierare”.

Personuppgifter är, i enklare termer, all information om dig som gör det möjligt att identifiera dig. Personuppgifter omfattar uppenbar information som ditt namn och dina kontaktuppgifter, men även mindre uppenbar information som identifikationsnummer, elektroniska platsdata och andra online-identifierare.

5. Vilka är mina rättigheter?

Enligt GDPR har du följande rättigheter, som vi alltid kommer att arbeta för att upprätthålla:

 • Rätten att bli informerad om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy bör innehålla allt du behöver veta, men du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer eller ställa frågor med hjälp av uppgifterna i del 15.
 • Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. I del 13 får du veta hur du gör detta.
 • Rätt att få dina personuppgifter rättade om någon av de personuppgifter som vi har om dig är felaktig eller ofullständig. Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i del 15 för mer information.
 • Rätten att bli bortglömd, dvs. rätten att be oss radera eller på annat sätt bortskaffa alla dina personuppgifter som vi har. Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i del 15 för mer information.
 • Rätten att begränsa (dvs. förhindra) behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för ett eller flera särskilda ändamål.
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att om du har lämnat personuppgifter direkt till oss, vi använder dem med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, och uppgifterna behandlas med automatiserade medel, kan du i många fall be oss om en kopia av personuppgifterna för att återanvända dem för en annan tjänst eller verksamhet.
 • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering.

För mer information om vår användning av dina personuppgifter eller utövande av dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i del 15.

Ytterligare information om dina rättigheter kan också erhållas från Information Commissioner’s Office eller din lokala Citizens Advice Bureau.

Om du har någon anledning att klaga på vår användning av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioner’s Office eller din lokala Citizens Advice Bureau.

6. Vilka uppgifter samlar vi in?

Beroende på din användning av vår webbplats kan vi samla in några eller alla av följande personuppgifter och icke-personuppgifter (se även del 14 om vår användning av cookies och liknande tekniker):

 • Namn;
 • Födelsedatum;
 • kön;
 • Adress;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Företagets namn;
 • Yrkestitel;
 • Yrke;
 • Betalningsinformation;
 • Information om dina preferenser och intressen;
 • IP-adress;
 • Typ av webbläsare och version;
 • Operativsystem;
 • En lista över webbadresser som börjar med en hänvisande webbplats, din aktivitet på vår webbplats och den webbplats du går vidare till.

7. Hur använder ni mina personuppgifter?

Enligt GDPR måste vi alltid ha en laglig grund för att använda personuppgifter. Detta kan bero på att uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, att du har samtyckt till vår användning av dina personuppgifter eller att det ligger i vårt legitima affärsintresse att använda dem. Dina personuppgifter kan komma att användas för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och hantera ditt konto;
 • Tillhandahålla och hantera din åtkomst till vår webbplats;
 • Personanpassa och skräddarsy din upplevelse på vår webbplats;
 • Tillhandahålla våra produkter och/eller tjänster till dig. Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig.
 • Anpassa och skräddarsy våra produkter och/eller tjänster för dig.
 • Kommunicera med dig. Detta kan innefatta att svara på e-postmeddelanden eller samtal från dig.
 • Att förse dig med information via e-post och/eller telefon, inklusive (snabb)meddelandetjänster som du har valt (som du kan avsluta prenumerationen på eller välja bort när som helst genom att meddela oss).
 • Analysera din användning av vår webbplats och samla in feedback för att göra det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och din användarupplevelse.

Med ditt tillstånd och/eller där det är tillåtet enligt lag kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket kan inkludera att kontakta dig via e-post, telefon (direkt) textmeddelande och/eller post med information, nyheter och erbjudanden om våra produkter och/eller tjänster. Du kommer inte att få någon olaglig marknadsföring eller skräppost. Vi kommer alltid att arbeta för att fullt ut skydda dina rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt GDPR och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, och du kommer alltid att ha möjlighet att välja bort detta.

Tredje parter vars innehåll visas på vår webbplats kan använda cookies från tredje part, enligt vad som beskrivs nedan i del 14. Se Del 14 för mer information om hur du kontrollerar cookies. Observera att vi inte kontrollerar sådana tredje parters verksamhet, eller de uppgifter som de samlar in och använder själva, och vi rekommenderar dig att kontrollera sekretesspolicyn för sådana tredje parter.

Vi kan använda automatiserade system för att utföra vissa typer av beslutsfattande och/eller profilering. Om du vid något tillfälle vill ifrågasätta en åtgärd som vi vidtar på grundval av detta eller vill begära “mänsklig inblandning” (dvs. att någon granskar åtgärden själv, snarare än att bara förlita sig på den automatiserade metoden), ger GDPR dig rätt att göra det. Kontakta oss om du vill veta mer genom att använda uppgifterna i del 15.

8. Hur länge kommer ni att lagra mina personuppgifter?

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det eller de skäl som låg till grund för att de först samlades in. Dina personuppgifter kommer därför inte att sparas i mer än 24 månader om ingen affärsförbindelse har upprättats.

9. Hur och var lagrar eller överför ni mina personuppgifter?

Säkerheten för dina personuppgifter är avgörande för oss, och för att skydda dina uppgifter vidtar vi ett antal viktiga åtgärder, bland annat när det gäller lagring och överföring av uppgifter.

Vi kan lagra eller överföra vissa eller alla dina personuppgifter i länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES” består av alla EU-medlemsstater, plus Norge, Island och Liechtenstein). Dessa länder kallas “tredjeländer” och har kanske inte lika starka dataskyddslagar som de i EES. Detta innebär att vi kommer att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas lika säkert som de skulle behandlas inom EES och enligt GDPR enligt följande.

När vi delar dina uppgifter med externa tredje parter, som beskrivs nedan i del 10, som är baserade utanför EES. Följande skyddsåtgärder tillämpas på sådana överföringar:

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har ansett tillhandahålla en adekvat nivå av skydd för personuppgifter. Mer information finns tillgänglig från Europeiska kommissionen.

Om vi överför dina uppgifter till en tredje part som är baserad i USA kommer vi endast att göra det om de är en del av EU-US Privacy Shield. Detta innebär att den tredje parten måste tillhandahålla dataskydd enligt standarder som liknar dem i Europa. Mer information finns hos Europeiska kommissionen.

Kontakta oss via uppgifterna nedan i del 15 för ytterligare information om den särskilda dataskyddsmekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter till ett tredje land.

10. Delar ni mina personuppgifter?

Vi kommer inte att dela några av dina personuppgifter med någon tredje part för något ändamål, med ett viktigt undantag.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela vissa personuppgifter, som kan inkludera dina, om vi är inblandade i rättsliga förfaranden eller följer rättsliga skyldigheter, ett domstolsbeslut eller instruktioner från en statlig myndighet.

11. Hur kan jag kontrollera mina personuppgifter?

Utöver dina rättigheter enligt GDPR, som anges i del 5, när du lämnar personuppgifter via vår webbplats, kan du få alternativ för att begränsa vår användning av dina personuppgifter. Vi strävar särskilt efter att ge dig stark kontroll över vår användning av dina uppgifter för direkt marknadsföring (inklusive möjligheten att välja bort att ta emot e-post från oss, vilket du kan göra genom att avregistrera dig med hjälp av länkarna i våra e-postmeddelanden och/eller vid den tidpunkt då du lämnar dina uppgifter).

12. Kan jag undanhålla information?

Du kan komma åt Vår Webbplats utan att lämna några personuppgifter alls. För att kunna använda alla funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats kan du dock behöva lämna eller tillåta insamling av vissa uppgifter.

Du kan begränsa vår användning av cookies. För mer information, se Del 14.

13. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du be oss om information om dessa personuppgifter och om en kopia av dem. Detta är känt som en “begäran om tillgång”.

Alla förfrågningar ska göras skriftligen och skickas till de e-postadresser som anges i del 15.

Det tas normalt inte ut någon avgift för en begäran om tillgång. Om din begäran är “uppenbart ogrundad eller orimlig” (till exempel om du gör upprepade förfrågningar) kan en avgift tas ut för att täcka våra administrativa kostnader för att svara.

Vi kommer att besvara din begäran om tillgång inom 20 arbetsdagar och under alla omständigheter inte mer än en månad efter att vi mottagit den. Normalt strävar vi efter att ge ett fullständigt svar, inklusive en kopia av dina personuppgifter inom den tiden. I vissa fall, särskilt om din begäran är mer komplex, kan dock mer tid krävas upp till högst tre månader från det datum då vi mottog din begäran. Du kommer att hållas fullständigt informerad om våra framsteg.

14. Hur använder ni cookies?

Vår webbplats kan placera och komma åt vissa förstapartscookies på din dator eller enhet. Förstapartscookies är de som placeras direkt av oss och används endast av oss. Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och/eller tjänster. Vi har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas och respekteras vid alla tidpunkter.

Genom att använda vår webbplats kan du också få vissa tredjepartscookies på din dator eller enhet. Tredjepartscookies är de som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Dessutom använder vår webbplats analystjänster som tillhandahålls av Google, som också använder cookies. Webbplatsanalys avser en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera användningsstatistik, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur människor använder vår webbplats.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare ger dig också möjlighet att välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast cookies från tredje part. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. Mer information finns i hjälpmenyn i din webbläsare eller i den dokumentation som medföljde din enhet.

Du kan välja att ta bort cookies på din dator eller enhet när som helst, men du kan förlora all information som gör att du kan komma åt vår webbplats snabbare och effektivare inklusive, men inte begränsat till, inloggnings- och personaliseringsinställningar.

Vi rekommenderar att du håller din webbläsare och ditt operativsystem uppdaterade och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.

15. Hur kontaktar jag dig?

Om du vill kontakta oss om något som har att göra med dina personuppgifter och dataskydd, inklusive att göra en begäran om ämnesåtkomst, vänligen använd följande uppgifter:

E-postadress: [email protected]

Telefonnummer: +34 618 818 945 +34 618 818 945

16. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Detta kan vara nödvändigt, till exempel om lagen ändras eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar skyddet av personuppgifter.

Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på vår webbplats och du kommer att anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av vår webbplats efter ändringarna. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.